POLE های حرکتی و نکاتی در خصوص آن

POLE های حرکتی و نکاتی در خصوص آن

در این مقاله نکات و توضیحاتی در خصوص POLE های حرکتی گفته می شود. با ما همراه باشید.

نکته در مورد POLE های حرکتی:

دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ خیلی ها در اﯾﻦ روش در ﻣﻮرد ﺗﺎرﮔﺖ ھﺎﺷﻮن ﺗﺎرﮔﺖ ھﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت رو زود می بندند ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻞ ﺣﺮﮐﺘﯽ هست. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎرﮐﺖ ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ دﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪ FL داره . ﻗﯿﻤﺖ از اﯾﻦ FL ها به یکدیگر میره. مابقی فضاها pole حرکتی هست یا PAZ. فاصلۀ بین دو FL میشه یک PAZ. در مورد POLE این نکته رو خیلی توجه کنید:

POLEﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارای ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ . اﻣﺎ ﻣﻮﻣﻨﺘﻮم ﺣﺮﮐﺘﯽ ھﻤﻮاره POLE است.این رو در چارت هاتون اعمال کنید دﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ورود و ﺗﺎرﮔﺖ ھﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.

یه ﺳﻮال داﺷﺘﻢ : اﯾﻨﺠﺎ ب ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺲ ﻣﺸﮑﯽ FL ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﺪوم ﺑﺎﮐﺲ از ﺑﺎﮐﺲ ھﺎی زﯾﺮ down hold FL به ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺎن؟تاﯾﻢ 5 ﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ؟

 

ما ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺠﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و FTR ﺗﺸﮑﯿﻞ داده. اوﻧﺠﺎ ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﯿﺖ ھﺴﺖ. اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﮑﺴﺖ رو در ﺑﯿﺎرﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﮐﻨﺪل(در اﯾﻦ ﻣﻮرد) ﻧﺰوﻟﯽ رو در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ . ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺸﯿﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪش ﻃﯽ ﺑﺸﻪ. ﺑﮭﺘﻮن ﻗﻮل ﻣﯿﺪم .ﺑﻪ ﻗﻮلIF اﯾﻦ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ ھﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪش ﻃﯽ ﺑﺸﻪ .ﻓﻘﻂ ﺗﻮی FL ھﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ . اﺳﺘﺎﭘﺘﻮن رو ﺑﺰارﯾﺪ ﺑﺎﻻی FL . ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﺳﺘﺎن ﮐﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ رو در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ . ﺗﻨﮭﺎ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺎپ ﺧﻮردن اﯾﻨﻪ و ﮔﺮﻧﻪ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪاره . ﺣﺎﻻ ﺑﺤﺚ ﺑﺮوﮐﺮ ھﺎی ﮐﻼھﺒﺮدار رو ﺑﺰارﯾﻢ ﮐﻨﺎر ﻓﻘﻂ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺎپ ﺧﻮری اﯾﻨﻪ . ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ .

اﯾﻦ 3 ﺗﺎ FL ﺑﺰرگ در وﺳﻂ ﭼﺎرت ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺎد ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ھﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻠﻒ ھﺮ ﮐﺪام ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪاء ﺣﺮﮐﺖ ( Origin Of the move ) ﻣﯿﺮه.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ ﺗﺎرﮔﺖ ھﺎﺗﻮن رو ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﻂ زﯾﺎدی روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت FL داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . اﯾﻦ ﭘﺎزل ﺑﻪ ﻣﺮور ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮه .

IFOREXﻧﻮﺷﺘﻪ:

اﯾﻦ رو از ﻗﺴﻤﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ (ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺪم ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. )

لینک سایت انگلیسی 

اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮐﻞ ﻣﺎرﮐﺖ رو ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﻪ . ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اوردرھﺎﺷﻮن رو در ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ. ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿۀ درﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﺪن. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﭼﯽ ھﺴﺖ.

آیا اون FL که عرضه و تقاضا واکنش به آن هست دارای FOF هست یا خیر؟

منظورم از FOF وجود یک QMLVL یا MPL نیست. منظورم از FOF الزام در ایجاد نقدینگی براساس داستان کلی مارکت هست.

ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ درد ﻣﯿﺨﻮره ﮐﻪ ﺧﻮدش آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ھﺎی ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در   FL رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ RTM ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ FOF ﺣﺘﻤﯽ ھﺴﺖ .ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﻪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯿﺨﻮان ﭘﻮﻟﺸﻮن رو ﻗﻤﺎر ﮐﻨﻨﺪ .

ﻣﻤﻨﻮن ﺳﻠﻤﺎن ﺟﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﻮال ﻣﻦ در ﯾﮑﯽ از وﺑﯿﻨﺎرھﺎی آﻗﺎی IF دﯾﺪم ﮐﻪ اﯾﺸﻮن روی ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در اوﻧﮭﺎ ﺣﻘﻪ زده ﺷﺪه Jﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ. و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮای ﺗﺮﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ھﺴﺖ.

ﻣﻦ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ درﮐﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اون ﺣﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯿﺸﻪ. ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺮس و اﻣﯿﺪ ﺗﺮﯾﺪرھﺎ ﺑﺎزی ﺑﺸﻪ.ﻣﻤﻨﻮن ﻣﯿﺸﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

خب ﺑﻠﻪ . ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره ﻣﻮاﻇﺐ ﺣﯿﻠﻪ ھﺎیی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ . ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ذھﻨﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﮐﻼه اوﻧﮭﺎ رو ﺳﺮﻣﻮن ﺑﺰارﯾﻢ . اﺻﻼ اﺳﺎس RTM ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮاﻧﺪن TRICK ھﺎﯾﯽ ھﺴﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ TRICK اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوﻧﯿﺪ اﺳﺘﺎپ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ . ھﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﺎپ ﺑﻘﯿﻪ رو ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻦ . ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎپ ﺑﻘﯿﻪ رو ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای رو اﻧﺠﺎم ﻧﺪه .

ﺷﮑﻞ زﯾﺮ رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:

ﻣﺜﺎﻟﮭﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ھﺴﺖ . ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻﺗﺘﻮن رو ﭘﺴﺖ ھﺎﺗﻮن رو ﺧﻮﻧﺪم. در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎ . ﺟﻮاب ﺳﻮاﻻﺗﺘﻮن ﻗﺒﻼ داده ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮭﺎ ﺑﺎزھﻢ داده ﻣﯿﺸﻪ.

+

+

مثال دوم:

مثال سوم:

در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎرت ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ رو ﮔﻔﺘﻢ . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رو ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ . و ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ FL ھﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ھﺴﺖ : در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺤﺚ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺎرﺷﺎت ھﺴﺖ.

ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺎپ ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ اﺳﺘﺎپ ارزش ﺧﻮردن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ . ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدت رو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺟﺎی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺎپ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﯽ . ﺣﺪاﻗﻠﺶ اﯾﻨﻪ ﺧﻮدت رو ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺟﺎی اوﻧﮭﺎ .و اﯾﻨﮑﺎرو اﯾﻨﻘﺪر

اداﻣﻪ ﺑﺪه ﺗﺎ ﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪار ﻣﯿﺸﯽ.

ﻣﯿﺨﻮام دﻟﯿﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ رو در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻦ. و دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﮑﺎن ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﺻﻼ ﻣﮑﺎن ﺑﮭﺘﺮی وﺟﻮد داره رو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺮﯾﻦ . ﺑﺎزی ﺧﻮﺑﯿﻪ ﮐﺸﯿﺪن FL ھﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ درﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻤﺘﺮه.

 

 

 

دسترسی سریع

مقالات مرتبط

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
جستجوهای محبوب:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.