ساختار امواج جنبشی

ساختار امواج جنبشی:

در الیوت هارمونیک، هر موج از امواج جنبشی از ساختاری سه موجی (زیگزاگ) شکل گرفته است. اولین تفاوت در سبک رالف نلسون الیوت و هارمونیک این ساختار می باشد. زمانی که دانشجو نمی داند، اگر موجی شکل گرفته موج A است یا I، نیاز به نگاه دقیق تری به ساختار موج دارد. اگر موج از ساختار پنج موج جنبشی تشکیل شده باشد، حتما موج A می باشد و اگر از یک زیگزاگ، موج I می باشد.

هر موج از امواج زیگزاگ از پنج موج جنبشی تشکیل می شوند و هر موج از امواج جنبشی از یک زیگزاگ. بعد از تشکیل یک زیگزاگ از سیکل درجه بالاتر موج جنبشی شکل می گیرد.

امواج B، II،IV نیز هر کدام از الگوهای اصلاحی می توانند باشند.( زیگزاگ ها، فلت، مثلث یا اصلاح پیچیده).

کانال کشی در امواج زیگزاگ:

در زیگزاگ ها یم توانید یک کانال موازی از شروع موج A به انتهای موج B رسم کنید و این کانال انتهای موج A را پوشش می دهد. اگر موج C مساوی با موج Aباشد،موج C با لمس انتهای کانال خاتمه می یابد و اگر موج C کشیدگی داشته باشد از انتهای کانال عبور می کند.

درجات امواج (ساختار پیچیده امواج الیوت هارمونیک):

زمانی که ساختارها در حال تکمیل کردن یکدیگر برای تشکیل فراکتال ها از درجات بالاتر هستند، این نوع ساختار پیچیده رخ خواهد داد.

نمونه ی یک ساختار پیچیده الیوت هارمونیک:

کشیدگی در امواج ایمپالس:

یک موج ایمپالس، الگوی پنج موجی ساده می باشد.

در امواج ایمپالس، یک موج از روند اصلی می تواند دارای کشیدگی باشد.(1،3،5).

در سبک الیوت هارمونیک، مهم نیست در چه نوع بازاری تحلیل می کنید. همیشه این نوع کشیدگی ها وجود دارد. اما در سبک پرکتر. همان طور که گفته شده، موج سه کشیده اصولا در بازار سهام و موج پنج کشیده در بازار مواد خام رخ می دهد. اما از آن رو که الیوت هارمونیک بر روی حرکات بازار فارکس توسعه یافته، متفاوت می باشد.

سه قانون مهم در امواج ایمپالس:

قانون اول:

موج دو هیچگاه 100% پایین تر از موج یک کشیده نمی شود.

قانون دوم:

موج یه هیچگاه کوتاه ترین موج نیست، بلکه گاهی بلندترین موج است.

قانون سوم:

موج چهار هیچگاه وارد محدوده موج یک نمی شود.

نحوه کانال کشی در امواج ایمپالس

کانال کشی موج ایمپالس عادی:

در یک ایمپالس عادی، می توانید یک کانال موازی از انتهای موج دو به موج چهار بکشید و خط روند بالایی، انتهای موج سه و یک پوشش می دهد و زمانی که موج پنج خط روند سقط کانال لمس می کند به آن نقطه مشخص واکنش نشان می دهد و خاتمه می یابد. در امواج ایمپالس عادی، موج سه اصولا کشیدگی دارد.

کشیدگی موج سه (حالت اول):

گاهی اوقات، زمانی که موج سه کشیدگی دارد، به بالای کانالی که انتهای موج یک پوشش می دهد، جریان می یابد، اما موج پنج تا سقف کانال موازی که موج سه پوشش می دهد حرکت نمی کند و تاجایی که کانال از موج دو به موچ چهار کشیده شده و انتهای موج یک را پوشش می دهد خاتمه می یابد.

موج سه کشیده یکی از رایج ترین نوع های کشیدگی در امواج می باشد و می تواند به روش های متفاوتی کانال کشی شود، پس تنها یک حالت برای آن وجود ندارد، با این حال اگر یک موج ایمپالس غیرعادی باشد، بنابراین، هیچ کدام از این تکنیک های کانال کشی شامل نمی شود.

کشیدگی موج سه (حالت دوم):

در حالت دوم کانال کشی امواج ایمپالس، با کشیدگی موج سه، کانال موازی انتهای موج یک پوشش نمی دهد. اما انتهای موج سه پوشش می دهد. به این معنی که موج یک تا انتهای کانال موازی کشیده نمی شود، اما موج پنج به سقف کانال واکنش نشان می دهد.

کشیدگی موج سه (حالت سوم):

در این حالت، کانال از موج دو به موج چهار کشیده می شود و سقف کانال، موج یک و سه را پوشش می دهد، اما موج پنج تا سقف کانال امتداد نمی یابد و انتهای موج پنج به Mild-line کانال واکنش نشان می دهد. این نوع از کانال کشی برای یک موج ایمپالس با کشیدگی موج سه، معمولا در روندهای نزولی اتفاق میفتد و زمانی که موج پنج کوتاه شدگی دارد.

موج یک کشیده:

زمانی که موج یک کشیدگی دارد، معمولا موج سه بزرگتر از موج پنج می باشد و اگر خط روندی از موج دو به موج چهار و خط روند بعدی از موج یک به موج سه رسم کنیم. این دو خط روند، موج ایمپالس را به شکل نوک قلم تبدیل می کنند. و موج پنج تا خط روند بالایی امتداد می یابد و نسبت به ان محدوده قیمتی واکنش نشان می دهد. در کشیدگی موج یک از ایمپالس، موج دو بیش از 0.382 نسبت به موج یک اصلاح نمی کند. و در موج سه و پنج نوسانات بسیار کند می باشد و ریسک بالایی برای معامله در آن محدوده وجود دارد.

موج پنج کشیده:

زمانی که موج پنج کشیده بر روی چارتی رخ می دهد. موج سه معمولا بزرگتر از موج یک می باشد و اگر دو خط روند از موج دو به چهار و موج یک به موج سه رسم کنیم، شکلی مشابه به نوک قلم برعکس خواهد داشت.

موج پنج معمولا تا خط روندی که از موج یک به سه رسم شده است، امتداد می یابد. و موج c از موج پنج به آن محدوده واکنش نشان می دهد.

امواج جنبشی مثلث مورب (ترمینال):

امواج جنبشی Diagonal Triangle در سبک هارمونیک نیز وجود دارد. دیاگونال شروع کننده در موج A و خاتمه دهنده در موج C، به وجود می آید. (خاتمه دهده و شروع کننده، همه ساختار سه موجی دارند.)

اصولا مثلث مورب به شکل نوک می باشد و موج چهار (Wedge) مداد می تواند وارد محدوده موج یک شود. گاهی موج چهار وارد محدوده موج چهار نمی شود اما در هر حالت ظاهر (wedge) حفظ می شود.

 

نمونه ی یک موج جنبشی مثلث مورب:

در الیوت هارمونیک، یک قانون دیگر نسبت به الیوت سنتی برای امواج ایمپالس وجود دارد. موج چهار، هیچگاه انتهای B از موج سه را نمی شکند و معمولا حتی نزدیک به موج B نمی شود.

تناوب در امواج ایمپالس هارمونیک:

زمانی که موج دو کم عمق است، موج چهار می تواند عمیق باشد و برعکس.

نمونه تناوب در موج دو و چهار امواج ایمپالس هارمونیک.

تناوب های امواج درجات پایین تر تنها با فلش مشخص شده.

در الیوت هارمونیک موج B از موج سه می تواند وارد محدوده موج یک شود و یا موج A و B از سه داخل محدوده موج دو گسترشیابند. موج B از موج سه می تواند عمیق ترین و طولانی ترین موج اصلاحی باشد. همینطور در الیوت هارمونیک، موج دو هیچگاه از مثلث اصلاحی تشکیل نمی شود.

راهنمای اصول رالف نلسون الیوت:

هر گاه موج دو یک اصلاح پیچیده بود، موج چهار می تواند یک اصلاح زیگزاگ معمولی باشد و درگاه موج دو یک اصلاح زیگزاگ بود، موج چهار می تواند یک اصلاح پیچیده باشد. این نوع ساختار نیز در الیوت هارمونیک می تواند وجود داشته باشد، اما این تناوب بیشتر به شکل زیر می باشد:

هر گاه موج دو یک اصلاح عمیق و یا طولانی بود، موج چهار می تواند یک اصلاح پیچیده باشد. این نوع ساختار نیز در الیوت  هارمونیک می تواند وجود داشته باشد، اما این تناوب بیشتر به شکل زیر می باشد:

هر گاه موج دو یک اصلاح عمیق و یا طولانی بود، موج چهار می تواند یک اصلاح کم عمق و کوتاه باشد و برعکس.

راهنمای دوم:

هر گاه موج B از یک زیگزاگ در امواج اصلاحی شکل میگیرد، امواج بعد از اصلاح به آن نقطه از قیمت واکنش نشان می دهد.

از آنجایی که در الیوت هارمونیک ساختارها سه موجی است، این نوع راهنما بیشتر در امواج اصلاحی و در باقی موارد امواج A و C واکنش دقیق تری، نسبت به ایت محدوده دارند.

نمونه راهنمای اصول دوم ( واکنش به موج B از روند اصلاحی:)

موج X تا موج B از روند اصلاح زیگزاگ کشیده شده و موج یکبار دیگر قیمت محدوده موج B تاچ می کند.(نسبت فیبوپروجکشن امواج در کنار label ها قرار داده شده.(لگاریتمی)

راهنمای سوم:

طبق گفته رالف نلسون الیوت، بعد از تکمیل موج پنج کشیده از یک سیکل، اولین ریتریس به محدوده موج دو از پنج بر می گردد.

امواج اصلاحی:

امواج اصلاحی می تواند یکی از سخت ترین، اجزا برای هر الیوتیست باشد،امواجی، که امواج اصلاحی (counter Trend) شناخته می شوند، موج (x)،(iv)،(ii)،(b) می باشند. در الیوت هارمونیک امواج اصلاحی به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می شوند:

امواج اصلاحی ساده:

1- زیگزاگ ساده (A،B،C)

2- زیگزاگ دوبل (A،B،C،X،A،B،C)

3- زیگزاگ سه جزئی-(ABC،X،ABC،X،ABC)

امواج اصلاحی پیچیده:

1- اصلاح مسطح (فلت)

2- اصلاح مسطح بسط داده شده (expanded flat)

3- مثلث اصلاحی

اصلاح زیگزاگ ساده یک ساختار (A،B،C) می باشد. موج A و موج C،همیشه پنج موجی می باشند که ساختاری متناوب شامل می شود و توسط نسبت های فیبوناچی و اصلاحات موج دو و چهار و B از ساختار اصلاحی تعریف می شوند.

نمونه ی  یک اصلاح زیگزاگ ساده به همراه ریز موج ها:

نمونه یک زیگزاگ ساده به همراه شمارش ریزموج ها:

 

اصلاح دابل زیگزاگ(Double ZigZag):

در اصلاح دابل زیگزاگ تنها یک زیگزاگ دیگر به زیگزاگ ساده اضافه می شود. دنبال کردن روند در این نوع اصلاح بسیار دشوار است، زیرا نویزهای زیادی از امواج درجات پایین تر وجود دارد و هیچ اثباتی برای شکل گیری نوع اصلاحی امواج X وجود ندارد.

نمونه ی یک اصلاح دابل زیگزاگ. به همراه ریز موج ها:

اصلاح زیگزاگ سه جزئی:

یکی از متداول ترین اصلاحات زیگزاگ، اصلاح زیگزاگ سه جزئی (Triple Zigzag) می باشد.

موج B عمیق در ساختارهای دوتایی و سه تایی زیگزاگ:

موج B عمیق می تواند در ساختار زیگزاگ اول یا دوم رخ دهد، هر کدام از این ساختارها اگر موج B  عمیقی داشته باشند آنگاه موج X از اصلاح ساختار، تمایل به حرکت تا نقطه موج B دارد.

نمونه یک زیگزاگ سه جزئی:(Triple ZigZag)

نمونه یک موج B عمیق در ساختار دابل زیگزاگ و امتداد موج X تا محدوده انتهایی موج B عمیق قبلی.

اصلاحات پیچیده:

اصلاحات پیچیده، از گروهی با ساختاری سه موجی، که ترکیب آنها، سه نوع ساختار اصلاحی پیچیده شکل می دهد، تشکیل می شوند. هر سه ساختار اصلاح پیچیده از ابتدا با یک ساختارA،B،C شروع می شوند.

اصولا ساختار A،B،C اولیه، شارپ و مستقیما به سمت یک سطح معتبر حرکت می کند.

انواع اصلاح پیچیده شامل:

  • اصلاح مسطح(Flat)
  • اصلاح مسطح بسط داده شده (Expanded Flat)
  • اصلاح مثلث(Triangle)

در الیوت سنتی هر کدام از این ساختارها با یک abc خاتمه می یابند اما در هارمونیک هر جزء می تواند از ساختاری پیچیده تشکیل شده باشد.

اصلاح مسطح:

در انتهای یک موج جهت دار( چه در یک ساختار ایمپالس یا درون چندین اصلاح زیگزاگ) یک روند برگشتی صورت می گیرد که توسط سه موج A،B،C شکل می گیرد.در سبک هارمونیک سه موج اصلاح مسطح به صورت (FA،FB،FC) لیبل گذاری می شود.

از جایی که موج FA پایان می یابد، قیمت به محدوده قبلی بر می گردد که موج FB شکل می گیرد و دوباره قیمت به موج FA به پنج موج جنبشی بر میگردد که FC شکل می گیرد. در شکل فوق موج FB از یک زیگزاگ سه جزئی به همراه اصلاح فلت از جزء دوم می باشد.

زیگزاگ=FA

زیگزاگ=FB

موج جنبشی (پنج موجی)=FC

نمونه یک اصلاح مسطح(Flat correction)

اصلاح مسطح بسط داده شده:

یک اصلاح مسطح بسط داده شده (Expanded Flat)، معمولا بسیار شباهت به اصلاح مسطح معمولی داد، به غیر از لگ اصلاحی وسط که از آستانه یک اصلاح مسطح عبور می کند و قبل از چرخش به بالای سطح مشخص شده می رسد.

در اصلاح مسط بسط داده شده، لیبل گذاری به صورت (EFA،EFB،EFC) می باشد.

زمانی که موج EFA پایان می یابد،قیمت به بالاتر از انتهای موج جهت دار حرکت می کند و موج EFB تشکیل می شود و قیمت یک چرخش به سمت موج EFA برای تشکیل موج EFC شکل می گیرد که به صورت یک موج جنبشی هارمونیک (پنج موج) می باشد.

زیگزاگ=FA

زیگزاگ=FB

موج جنبشی (پنج موجی)=FC

نمونه یک اصلاح مسطح بسط داده شده (Expanded Flat):

اصلاح مثلث:

مانند بقیه امواج اصلاحی پیچیده، مثلث ها نیز با یک (A،B،C) شروع می شوند که موج ^A شکل میدهد، از این نقطه ما باید شاهد امواج ^B و ^C  و ^D که معمولا یک اصلاح پوچ (Sideways) توسعه می دهند، باشیم.

سه موج (D،C،B) می توانند از هر نوع روند اصلاحی شکل گیرند. آخرین لگ، موج ^E همیشه سه موج (A،C،B) توسعه می دهد. موج ^E نباید به راس مثلث نزدیک شود، در غیر این صورت ناپایدار می باشد و احتمال تشکیل یک اصلاح مسطح یا اصلاح مسط بسط داده شده به وجود می آید.

نمونه یک مثلث اصلاحی (Triangle):

مثلث اصلاحی (Bearish Triangle):

 

زمانی که الگوی مثلث، مثلث اصلاحی نیست:

 

شکل بالا، مثالی برای بسیاری از الیوتیست ها می باشد که چگونه بر روی الگوها بیشتر از نحوه توسعه امواج تمرکز می کنند. شکل به تنهایی می تواند مانند یک الگو مثلث در نظر گرفته شود و زمانی که لگ انتهایی مثلث شکسته شود، تارگت مثلث فعال می شود.

اما آیا این یک نوع مثلث است؟

به طور ساده خیر و نباید مانند یک مثلث لیبل گذاری شود.

از دیدگاه یک الیوتیست سنتی (کلاسیک) این الگو مثلث در نظر گرفته می شود و از آنجایی که نحوه شکل گیری موج ^A  با سه موج B،C،D متفاوت است و لگ ^B  کمتر از Retrace در نظر گرفته شده برای یک bullish triangle می باشد، نمی توان این الگو را یک مثلث در نظر گرفت.

این تنها یکی از مزایا الیوت هارمونیک برای تشخیص این ساختارها می باشد و الگوی پنج موجی ساده رالف نلسون الیوت به سادگی نمی تواند ساختارها را تمیز دهد.

الگوهای Running در اصلاح مثلث و مسطح:

الگوهای Running نیز یکی دیگر از مشکلات الیوتیست های سنتی (کلاسیک) می باشد. در چارت بالا، یک مثلث Running تشکیل شده، اما موج ^B بیش از دو برابر موج ^A جرکت داشته و قیمت بعد از شکست مثلث کمی به سمت پایین حرکت کرده و بعد به سرعت به سمت بالا حرکت کرده.

بقیه این حرکت واکنش مورد انتظار برای یک مثلث نمی باشد و قطعا مثلث نمی باشد.

از این رو الیوت هارمونیک با اینگونه ساختارها بهتر از الیوت سنتی کنار می آید و ضعف الگوها حل می شود. به همچنین نقص غیر قابل پیش بینی بودن امواج نیز مرتفع شده است.

الگوهای Running در اصلاحات الیوت هارمونیک، وجود ندارد.

شمارش درست امواج DXY به سبک هارمونیک:

نمونه های دیگر از امواج اصلاحی پیچیده:

مثلث اصلاحی در موقعیت موج B یک زیگزاگ:

 

نمونه مثلث اصلاحی در موقعیت موج B یک زیگزاگ:

زیگزاگ سه جزئی در موقعیت موج B  اصلاح زیگزاگ:

اصلاح امواج مسطح بسط داده شده موج B زیگزاگ درون موقعیت موج B زیگزاگ از روند اصلاحی اصلی:

امواج مسطح Flat،درون موج FB از اصلاح مسطح اصلی:

اصلاح امواج مسطح بسط داده شده، به همراه اصلاح امواج مسطح بسط داده شده موج B در موج EFB.

 

اصلاح زیگزاگ سه جزئی پیچیده:

شکل های فوق نشان دهنده این می باشد که به چه اندازه، امواج اصلاحی می توانند پیچیده باشند، مخصوصا اصلاحات درون امواج اصلاحی اصلی.

دسترسی سریع

مقالات مرتبط

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
جستجوهای محبوب:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.