مثلث مورب و انواع آن در امواج الیوت

یکی از انواع مثلث هایی که در امواج الیوت رخ میدهد، مثلث های مورب هستند. این مثلث ها تمایل دارند در جهت روند اصلی بازار حرکت کنند.

مثلث مورب( موج جنبشی ترمینال)

نمونه ی استاندارد یک مثلث مورب (موج جنبشی ترمینال)  دو حالت در روابط فیبوناچی وجود دارد. زمانی که موج دو بین محدوده 0.786 تا 0.987 از موج یک قرار میگیرد امکان تشکیل یک مثلث مورب بسیار زیاد است.

 1. برروی 0.786 اگر موج دو نسبت به موج یک برگشت بخورد موج سه میتواند تا نسبت 1 از موج یک امتداد یابد .( برابر با موج یک باشد.).همچنین میتواند تا 1.272 نسبت به موج دو نیز امتداد یابد. موج پنج نیز میتواند برابر با 0.618 نسبت به موج سه باشد. همچنین تا 1.272 نسبت به موج چهار امتداد یابد.

 

2.  فراتر از 0.786 موج دو  نسبت به موج یک امتداد میابد و میتواند تا محدوده 0.987 نسبت به موج یک کشیده گردد. در این حالت موج سه می تواند تا محدوده 1.272 نسبت به موج یک یا محدوده 1.272 نسبت به موج دو کشیده شود. موج پنج نیز همانند حالت اول تا 0.618 نسبت به موج سه یا 1.272 نسبت به موج چهار امتداد می یابد.

مثلث مورب بسیط (موج جنبشی ترمینال) متداول

چهار حالت برای یک مثلث مورب بسیط (موج جنبشی ترمینال) متدوال، احتمال دارد:

 1.  تا 0.786 موج دو  میتواند نسبت به موج یک کشیده شود. موج سه تا 1.272 نسبت به موج یک یا 1.618 نسبت به موج دو امتداد میابد و موج چهار میتواند تا 0.786 از موج سه را اصلاح کند. موج پنج نیز تا نسبت یک به موج سه یا 1.272 نسبت به موج چهار میتواند امتداد یابد .
 2. مهمترین تفاوت در حالت دوم نسبت به حالت اول موج سه و دو میباشد. موج دو میتواند تا 0.618 نسبت به موج یک و موج چهار تا 0.786 نسبت به موج سه کشیده شود. موج سه نیز تا نسبت 1 به موج یک کشیده میشود .

 

3- سومین حالت نیز تنها تفاوتش با حالت اول نسبت موج چهار میباشد.

 

4- ویو  ( موج) 5 در این حالت کشیدگی دارد . موج سه تا 1.618 نسبت به موج یک میتواند امتداد یابد. موج پنج در این صورت تا 1.272 نسبت به موج سه کشیدگی دارد . موج دو و چهار تا 0.786 نسبت به موج قبلی خود میتوانند امتداد یابند .

نسبت های فیبوناچی در امواج اصلاحی:

امواج زیگزاگ: در امواج زیگزاگ ( zigzag )، در صورتی که یکی از دو موج A و C کشیدگی نداشته باشد، موج C میتواند تا نسبت یک به موج A حرکت کند. برابر با موج A باشد.( فیبوناچی سه نقطه ای) در حالت معمولی. نسبت به ساختاری که در موج C شکل میگیرد، میتواند تا محدوده 1.272 نسبت به موج A نیز حرکت کند. محدودهای که از انتهای موج پنج از موج C نسبت به آموزش هایی که درباره محدوده چرخشی امواج جنبشی داده شد، بدست می آید. نیز با محدوده ی چرخش قیمتی که از موج A اصلی بدست می آید مطابقت دارد. به عنوان مثال در تصویر ساختار موج C یک موج جنبشی با کشیدگی موج سه میباشد که محدودهی بدست آمده برای موج پنج ( 0.618) با محدوده چرخش قیمتی موج A مطابقت دارد.

 

 کشیدگی در امواج زیگزاگ :

زیگزاگ (zigzag)، در صورتی که موج C کشیدگی داشته باشد. میتواند تا محدوده 2 نسبت به موج A امتداد یابد(فیبوناچی سه نقطه ای) دو برابر موج A باشد. در حالت معمولی. نسبت به ساختاری که در موج C شکل میگیرد، میتواند تا محدوده 2.272 نسبت به موج A نیز حرکت کند. نقطه چرخش قیمتی موج پنج از C نیز میتواند نزدیک به محدوده چرخش قیمتی موج C باشد.

کوتاه شدگی در امواج زیگزاگ :

موج A اگر در امواج زیگزاگ کشیدگی داشته باشد و موج C کوتاه شدگی، موج C میتواند تا 0.382 نسبت به موج A ( فیبوناچی سه نقطه ای) امتداد یابد. این محدوده نیز می تواند با سقف موج A نیز تلاقی داشته باشد. در حالت عادی، اگر موج A کشیدگی داشته باشد، موج C تا 0.618 نسبت به موج A حرکت میکند. ( فیبوناچی سه نقطه ای) . نسبت به ساختار جنبشی موج C نیز، میتوان انتهای موج پنج از C را مشخص کرد.

هنگامی که موج B از یک زیگزاگ، اصلاح ساده نباشد (زیگزاگ، Flat ) ، موج C میتواند تا 1.618 نسبت به موج A امتداد یابد.( زیگزاگ غیر عادی)

امواج اصلاحی مسطح:

امواج اصلاحی مسطح (Flat)، در صورتی که irregular باشد، موج B میتواند تا محدوده 1.272 نسبت به موج A حرکت کند.( فیبوناچی ریتریسمنت) . و موج C تا 0.786 نسبت به موج B کشیده میشود. (فیبوناچی ریتریسمنت)
در صورتی که یک اصلاح مسطح regular داشته باشیم هر سه موج ( ABC ) با یکدیگر برابر هستند.

اصلاح مسطح از نوع running اگر داشته باشیم، موج B میتواند تا 0.786 نسبت به موج A و موج C نیز تا 0.786 نسبت به موج B امتداد یابند.( فیبوناچی ریتریسمنت) در صورتی که اصلاح مسطح از نوع Expanded( بسیط)  باشد، آنگاه موج B تا 1.272 نسبت به موج A امتداد می یابد(فیبوناچی ریتریسمنت) و موج C میتواند تا 1.272 نسبت به موج B ( فیبوناچی ریتریسمنت) یا 1.618 نسبت به موج A-B ( فیبوناچی سه نقطه ای) امتداد یابد.

اصلاح مثلث صعودی عادی:

اصلاح مثلثی، اگر یک مثلث صعودی عادی شکل بگیرد، در حالت اول؛ موج C تا 0.618 نسبت به موج A-B کشیده میشود ( فیبوناچی سه نقطه ای). موج E نیز تا 0.618 نسبت به موج C-D کشیده میشود.( فیبوناچی سه نقطه ای) . در حالت دوم؛ موج C میتواند تا 0.786 نسبت به موج B امتداد یابد.( فیبوناچی ریتریسمنت) و موج E نیز برروی 0.786 نسبت به موج D خاتمه می یابد.( فیبوناچی ریتریسمنت) .

 اصلاح مثلث صعودی غیر عادی:

تنها تفاوت میان حالت اول مثلث صعودی عادی و غیر عادی، محدوده اتمام موج B میباشد. در مثلث صعودی غیر عادی موج B تا 0.786 نسبت به موج A کشیده میشود. ( فیبوناچی ریتریسمنت) و تا شروع موج A حرکت نمیکند.

اصلاح مثلث نزولی عادی:

آن زمان  که یک مثلث نزولی عادی ( Regular descending triangle) داشته باشیم.موج B:

 1.  تا سقف قبلی ( شروع موج یک) امتداد می یابد. موج D تا 0.786 نسبت به موج C حرکت میکند.( فیبوناچی ریتریسمنت)
 2. نیز تا شروع موج یک و موج D تا 0.618 نسبت به موج B-C حرکت میکند.( فیبوناچی سه نقطه ای).

اصلاح مثلث نزولی غیر عادی:

وقتی که یک مثلث نزولی غیر عادی ( Irregular Descending Triangle ) داشته باشیم.موج B :

 1. تا 0.786 نسبت به موج A کشیده میشود.( فیبوناچی ریتریسمنت) . موج D میتواند تا 0.618 نسبت به موج B-C ( فیبوناچی سه نقطه ای) یا 0.786 نسبت به موج C( فیبوناچی ریتریسمنت)  حرکت کند.
 2.  همانند حالت اول میباشد، موج C تا 0.786 نسبت به موج B امتداد میابد )فیبوناچی ریتریسمنت( و موج D تا 0.618 نسبت به موج B-C حرکت میکند.( فیبوناچی سه نقطه ای)

 اصلاح مثلث متقارن عادی:

در یک مثلث متقارن عادی:

 حالت اول:  موج B تا 0.786 نسبت به موج A امتداد می شیابد( فیبوناچی ریتریسمنت). موج C تا 0.618 نسبت به موج A-B کشیده میشود.( فیبوناچی سه نقطه ای)  و موج D میتواند تا 0.618 نسبت به  موج B-C ، امتداد یابد.( فیبوناچی سه نقطه ای) . موج E تا 0.382 نسبت به موج C-D حرکت میکند.( فیبوناچی سه نقطه ای)
تنها تفاوت در حالت اول و دوم موج E میباشد. موج E در حالت دوم میتواند تا 0.618 نسبت به موج C-D( فیبوناچی سه نقطه ای ) حرکت کند و خط روند  از موج A به C را لمس کند.

اصلاح مثلث متقارن غیر عادی:

مادامی که مثلث متقارن از نوع Irregular داشته باشیم، موج B میتواند تا 1.272 نسبت به موج A امتداد یابد. ( فیبوناچی ریتریسمنت)

موج

C تا 1 نسبت به موج A-B( فیبوناچی سه نقطه ای) .
D تا 0.618 نسبت به موج B-C ( فیبوناچی سه نقطه ای) .
E نیز تا 0.618 نسبت به موج C-D امتداد میابد.( فیبوناچی سه نقطه ای).

اصلاح مثلث متقارن بسیط:

مثلث متقارن بسیط(expanding) در آن دو حالت وجود دارد.

 1.   B تا 1.272 نسبت به موج A ، حرکت میکند.( فیبوناچی ریتریسمنت)؛ موج C نیز تا 1.618 نسبت به موج A-B حرکت می کند. ( فیبوناچی سه نقطه ای).
  موج D میتواند تا 1.618 نسبت به موج B-C حرکت کند( فیبوناچی سه نقطه ای) و موج E برروی 0.618 نسبت به موج C-D خاتمه می یابد. (فیبوناچی سه نقطه ای).
 2. E میتواند تا 1.618 نسبت به موج C-D کشیده شود.( فیبوناچی سه نقطه ای) . در این صورت خط روند موج A به C لمس میشود.

اصلاح دبل زیگزاگ:

آن زمان که یک دابل زیگزاگ (WXY)  بر روی چارت رخ میدهد، یکی از سه حالت زیر ممکن است: موج W و Y با یکدیگر برابر هستند.
W کشیدگی دارد، پس موج Y ممکن است برروی 0.618 نسبت به موج W خاتمه یابد.( سه نقطه ای)
Y کشیدگی دارد، پس موج Y ممکن است تا 1.618 نسبت به موج W حرکت کند.(فیبوناچی سه نقطه ای)

کشیدگی در دابل زگزاگ:

الگویی که در بسیاری از موارد در دابل زیگزاگ ها رخ میدهد: کشیدگی در ساختار های امواج W و Y . به عنوان مثال، زمانی که موج C از موج W کشیدگی داشته باشد. احتمال کشیدگی موج A از موج Y وجود دارد. همینطور برعکس زمانی که موج A از W کشیدگی داشت. موج C از Y می تواند کشیدگی داشته باشد.

نکته :

دابل زیگزاگ( double zigzag)  و یا تریپل زیگزاگ ( Triple zigzag) ها، روند اصلاحی هستند. پس باید روندی جهت مخالف داشته باشند تا بتوانیم دابل یا تریپل زیگزاگ در نظر بگیریم.

اصلاح به صورت زیگزاگ سه گانه :

سه حالت regular از اصلاح Triple Zigzag( زیگزاگ سه گانه) :

 1. با فرض اینکه موج W کوتاه شدگی و موج Z کشیدگی داشته باشد، موج Y میتواند تا 1.618 نسبت به موج W امتداد یابد( فیبوناچی سه نقطه ای). موج Z نیز تا 1.618 نسبت به موج Y امتداد می یابد. (فیبوناچی سه نقطه ای).
 2.  W Y Z هر سه با هم برابر هستند و تا 100 % نسبت یکدیگر امتداد میابند. فیبوناچی سه نقطه ای.
 3.  W کشیدگی دارد و موج Z کوتاه شدگی، در این صورت، موج Y تا 0.618 نسبت به موج W امتداد میابد و موج Z نیز تا 0.618 نسبت به موج Y .

بررسی فاکتور حجم معاملات در امواج جنبشی :

حجم معاملات در کشیدگی امواج جنبشی:

فاکتور مهمی که برای تشخیص کشیدگی یکی از امواج، موج جنبشی در اختیار داریم، حجم معاملات است. به عنوان مثال در شکل بالا کشیدگی موج سه را مشاهده می کنید، زمانی که موج سه کشیدگی دارد حجم های معامله تا اتمام این موج، روند افزایشی دارد و چندین برابر موج یک هستند. اصولا سرمایه گذاران بزرگ در انتهای موج دو ورود میکنند. (در صورت کشیدگی موج سه)  و در انتهای موج سه کشیدگی دارد، حجم معاملات بسیار افزایش پیدا میکند.

این افزایش حجم معاملات حکم خروج سرمایه گذاران هوشمند را دارد. به دلیل ریسک سرمایه گذاری که در موج پنج به وجود می آید، حجم معاملات به شدت کاهش می یابد.( نسبت به موج سه)  و سرمایه گذاران به صورت نوسانی عمل میکنند. این موضوع در کشیدگی امواج یک و پنج نیز وجود دارد، در کشیدگی موج یک، ریسک سرمایه گذاری برروی موج سه و پنج به وجود می آید و در انتهای موج یک سرمایه گذاران پول هوشمند را خارج می کنند. در کشیدگی موج پنج نیز، موج یک و سه؛ دارای ریسک سرمایه گذاری بالایی است.

نکته :

حتما حجم معاملات بین شروع امواج تا انتهای آن را ( 1،3،5 ) در نظر بگیرید. حجم معاملات در امواج اصلاحی ( 2،4) مربوط به مبحث امواج اصلاحی است.

 

دسترسی سریع

مقالات مرتبط

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
جستجوهای محبوب:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.