پرسش و پاسخ مربوط به مبحث OFRL

در مورد OFRL توجهتون رو به این جمله از سلمان عزیز جلب می کنم.با همان سیگنال آخرین خریداران و فروشندگان در شروع یک حرکت تلفیقش کنید.

ما یک CAPS OF PRICE داریم. اولین FTR بعدش اون CAPS ON PRICE رو یعنی تبدیل میکنه به یک TRUE SUPPLY OR TRUE DEMAND؟ و این FTR در شرایطی که حداقل یکبار قیمت رو تو اون سمت نگه داره به ORFL تبدیل میشه و در آینده قیمت مجدد به این FL میرسه؟!

گاها می بینید که یک CAPS ON PRICE دارید اما خودش درون یک FL تشکیل شده و ما خیلی دوست داریم اونجا رو معامله کنیم.

CAPS ON PRICE

CAPS ON PRICE

Δ

جریان سفارشات آزاد علت است نه معلول . به این صورت که شما علت چرخش در مارکت را دنبال می کنید .برای فھمیدن آن باید ھمواره از خودمون سوال بپرسیم . چرا ؟ چرا اینجا اینطور شد ؟

symmetric در مارکت از آخرین مراحل خوانش قیمت ھست .

جریان سفارشات آزاد

جریان سفارشات آزاد

OFRL

OFRL

با اﺟﺎزﺗﻮن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻨﻢ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ روی ﭼﺎرﺗﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﻢ.

read the price

read the price

ﻣﺜﺎل ﺗﺎ دﻟﺖ ﺑﺨﻮاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه . ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺳﺖ :

true zone=true S/D=trade others SL=FL

read the price = all the stuff

determine scale=all the stuff and FLs

ھﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ قبلا هم گفتم ﺑﻘﯿﻪ راه ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﻮﻧﻪ .

SUPPLY

Supply

در اﯾﻦ ﭼﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدم آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮت اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺠﯿﮑﺖ و ﮐﺎﻧﻔﺮم ﺗﻮاﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﯾﺮادی در ﮐﻞ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده؟

Δ

در مورد سوالتون روی تصویر .ببین ما میگیم یک FTR رو زمانی به عنوان FL می شناسیم که قیمت رو یک بار پایین یا بالا نگه داشته باشه. درسته؟ خب اون برخورد بهش می تونه به عنوان کانفرم و ریجکت ما ثبت بشه. این میشه تکلیف R/S فلگ لیمیت. حالا اگر داخل اون فلگ یه منطقه ی FRESH باشه ما میگیم احتمال اینکه قیمت یک FO به اون بزنه زیاده. که تازه این هم در صورتی هست که قیمت تارگت خودش رو ندیده باشه.

خیلی موارد قیمت میاد و یک بار برخورد میکنه به R/S فلگ و میریزه و به تارگتش میرسه پس نمی تونیم به صورت قاطع بگیم باید دفعۀ دوم هم باشه (REJECT) تا این ساپلای کانفرم بشه. می تونن همزمان باشن این دو تا.

قیمت زمانی که فلگی رو اینگلف می کنه و در راستای جدید فلگی ایجاد میشه در واقع ساپلای ما ایجاد شده (اردرھا درراستای جدید بارگذاری شدن) حالا کی به این تایید می دیم ؟ وقتی قیمت رو بتونه بالا یا پایین نگه داره.

خوب این مورد صحبت شما (تفکیک Reject و Confirm) زمانی هست که قیمت پس از اینگلف فلگ به تارگتش نرسیده باشه ولی بسیاری از موارد می تونه این عمل همزمان باشه. یعنی برخورد اول کانفرم و ریجکت و برخورد درم برای بارگزاری اردرهای باقی مانده در فلگ.

Reject & Confirm

Reject & Confirm

 

OFRL

OFRL

آیا این ORFL صحیح ھست. اگر امکان داره در مورد رسمش کمی بیشتر توضیح بدین…

در مورد ORFL ها:

این FTR ها پس از تشکیل S/D ایجاد می شوند و شرطشون اینه که قیمت رو HOLD کرده باشند و بشه تحت عنوان FL در نظر گرفت.

OFRL

OFRL

IF's Signature

IF’s Signature

 

ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻼح ﭘﺲ از اﯾﻨﮕﻠﻒ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﮔﺖ اﯾﻨﮕﻠﻒ دارای داﻓﻌۀ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ھﺴﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﯿﺎس ھﺎ ﻧﯿﺎز داره .ھﻨﻮز ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ master ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻻزﻣﻪ.

 

اینگلف

اینگلف

 

روی تصویر مطالبی نوشتم میریزه تا فلگ محوطھ 2 تا با خرید بھ تارگت مورد نظر یعنی 3 برسند و سپس ریزش.

 

نمایش انواع فلگ

نمایش انواع فلگ

اصلاح قیمت

اصلاح قیمت

سطوح عرضه

سطوح عرضه

ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪوﻧﻢ راھﯽ ھﺴﺖ که ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﯾﮏ اف ﺗﯽ ار رو ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن به ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ھﺴﺖ ﻣﺎ در ﺑﺎزار ھﺰاران اف ﺗﯽ ار دارﯾﻢ اﻣﺎ همه اوﻧﮭﺎ اف ﺗﯽ ﺑﯽ درﺳﺖ درﻣﻮن ﻧﺬارن و اوﻧﮭﺎﯾﯽ که دارن فلگ ﻟﯿﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻦ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ که ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺘﮭﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﯿﺖ ﺷﺪن ﯾﮏ منطقه ﺑﺸﯿﻢ اﮐﺜﺮ اردرھﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﻦ وﻟﯽ اگر ﯾﮏ اف ﺗﯽ ا رو اﮔﺮ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺪوﻧﯿﻢ واﻗﻌﺎ در اف ﺗﯽ ﺑﯽ واﮐﻨﺶ داره قضیه ﻓﺮق داره راھﯽ واﺳه اﯾﻦ ھﺴﺖ؟

طبق اون چیزی که من باھاش ترید میکنم یک FTR زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ به FL میشه که اون دو ﺷﺮط رو داشته ﺑ. اﮔﮫ ﻣﯿﺨﻮای ﺧﻮد ﻟﺒﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﺖ رو ﺑﮕﯿﺮی ﻣﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺧﻮدم اﻣﺎ ﺑﻠﮫ ﻣﯿﺸﮫ . اﺻﻼح ھﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮫ ﯾﮏ FL دﯾﮕﮫ ھﺴﺖ . اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻦ اینه ﺳﺎده ﻣﻮﺿﻮع رو ﺑﺒﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ یه ﭼﯿﺰی ﺗﻮی ذھﻨﺖ ھﺴﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﻔﮭﻤﻢ . اﺻﻮﻻ ﭼﺎرت از ھﺰاران جمله ﺑﮭﺘﺮه . ﭼﻮن ﻣﻦ ﭼﺎرت رو ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯿﻔﮭﻤﻢ . اﮔﺮ ﻟﻄﻒ ﮐﻨﯽ ﭼﺎرت ﺑﺰاری و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪی ﻣﻨﻢ ﺑﮭﻔﻤﻢ ﻣﻤﻨﻮن ﻣﯿﺸﻢ .

اﻣﺎ ھﻤﯿﺸه اوردر ھﺴﺖ ﺳﺎده ﻣﻮﺿﻮع رو ﺑﺒﯿﻦ :

تبدیل FTR به FL

تبدیل FRT به FL

ﺳﻠﻤﺎن ﺟﺎن ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ھﺴﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑه اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠه ﺑﺮﺳﻢ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺳﻄﺢ a ﻣﯿﺸﮑﻨه در ﺳﻄﺢ b ﺣﺘﻤﺎ واﮐﻨﺶ ﺳﻄﺢ a رو دارم واﺳه ﺳﺎده دﯾﺪن ھﺴﺖ.

شکست سطح A

شکست سطح A

 شناسایی سطوح B

شناسایی سطوح B

شناسایی سطوح بیسیک

شناسایی سطوح بیسیک

شناسایی سطوح B

شناسایی سطوح B

بابت تاخیر در پاسخ گویی عذر میخوام . من قرار شد جواب جامعی به تو بدم در مورد سوالاتت . اما ھرچی فکر کردم دیدم بارھا اینو تکرار کردم . واقعا من عذر میخوام ازت . چرا که به حقیقت شاید فکر کنی من چیزی رو از شما پنھان میکنم . اما اینطور نیست .بله من سبک خودم رو دارم من اوردر میخونم اما بارھا عرض کردم من که نمیام هر FTR  ای پیدا کردم ترید کنم. تا FL نباشه ترید نمیکنم . و برای اینکار گاھا بارھا میرم سمت چپ رو نگاه میکنم. شما تنھا راه حل سوالاتت اینه به نظرم . البته من دوستت دارم اما اگر میدونی به این صورت پاسخ نمیگیری (چرا که واقعا من فکر کردم سوالاتت اینقدر سخت ھستند که من نگفتم در حالی که بارھا گفتمشون ) از اول تمرین بزار . در تمامی مباحث . تمرینات رو بزار به صورت تک تک در ھر فروم . و اصلا فعلا نرو سراغ FL سر آخر برو سراغش که من اصلا بفهمم چی توی ذهنت داره میگذره در مورد بازار. در مورد FL در مورد CP و … این چیزی هست که من به عنوان پاسخ در شکل ها نوشتم.

ORFL

ORFL

FL

FL

اینگلف

اینگلف

FO for LQ

FO for LQ

بدون FL نمی تونیم سفارشات رو تشخیص بدیم که چی باقی مونده چی مصرف شده. در مورد اینکه تایم فریم مهم نیست بله به نظرم اوردر از تایم فریم مھمتره . به جاش باید سفارش خونده بشه تا تایم فریم . راه تشخیصش تنھا ھزاران ساعت پای چارت نشستنه . ما معتقدیم باید قیمت رو خوند نه اینکه FL رو دید.

دسترسی سریع

مقالات مرتبط

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
جستجوهای محبوب:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.