پرسش و پاسخ در خصوص دایموند،QM، MPL،FOF و …

پرسش و پاسخ در خصوص دایموند QM,MPL.FOF و …

چند سوال در خصوص دایموند

1-  بیس تشکیل دایموند یک QM ھست که فیل شده. بنابراین  برای تشخیص دایموند آیا ما لزوما نیاز به یک ورود ناموفق داریم که دایموند رو تشخیص بدهیم؟ یا راه دیگری برای تشخیص QM و دایموند واقعی وجود دارد؟

2-  آیا تمام این الگو ھای قیمتی رو باید بعد از اینگلف یک فلگ لیمیت جستجو کرد ؟

پاسخ سوال اول:

ما باید ھمیشه منتظر دایموند باشیم . این اتفاق درون FL میفته . و پس از اینگلف در تایم پایین تر کاملا مشخصه که تبدیل به دایموند میشه یا خیر. باید به دنبال آخرین بسته سفارشات باشیم. درون FL ای که به عنوان ناحیه مورد علاقه برای ترید در نظر گرفتیم. اگر قیمت اون بسته رو نداره دایموند تشکیل میده. پس همواره باید استاپ بالای ناحیه FL باشه.

پاسخ سوال دوم:

برای کسانی که TOUCH TRADE کار نیستن بله.

سوال:

1- اگر فلگی اینگلف بشه و به تارگتش برسه آیا میشه فھمید قیمت که به کدوم طرف میخواد حرکت کنه ؟
2: اگر فلگی از پایین اینگلف بشه و برگرده از طرف فلگ بالایی اینگلف بشه آیا میشه فھمید قیمت به کدوم تارگت میخواد حرکت کنه یعنی اینگلف کدام فلگ باید مد نظر باشه؟

پاسخ:

1- بله میشه فھمید . تایم فریم و مقیاس بالاتر ادامۀ قیمت رو به ما میده . روی تارگتھا خیلی کار کنید . ھمیشه از نقاط ورود مھمترند .

2- اگر منظور شما این ھست که فرضا در تایم فریم دیلی قیمت از یک فلگ لیمت رو به پایین اومده( TRUE SUPPLY)  و فلگ لیمیتی (TRUE دایموند ) رو به پایین اینگلف میشه و قیمت تارگتش رو نمیزنه و در همون تایم فریم قیمت میره بالا و فلگ لیمیتی رو اینگلف میکنه که ازش اومده . من اینجور چیزی تا الان ندیدم .

اما قاعده به این صورت ھست که اول اینگلف حاصل میشه و بانکھا بھم سیگنال ایجاد تراکنش جدید سفارشات میدن. بعد ھر گونه خلافی FO محسوب میشه که من ندیدم قیمت از ناحیۀ درست بیاد پایین و یک فلگ لیمیت رو اینگلف کنه و قبل از زدن تارگت پایین بره بالا اون فلگ لیمتی رو که ازش اومده اینگلف کنه .

تارگت از ھمه چی مھم تره.

BIGBOYS ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﺶ رو در ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ وارد ﮐﻨﻪ. اﮔﺮ اﯾﻨﮑﺎرو ﻣﯿﮑﺮد ﻣﺎرﮐﺖ ده روزه ﺗﻤﻮم ﻣﯿﺸﺪ. ﻣﺠﺒﻮرن ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﺮده ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ . دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ . در اون روز ﺳﮭﺎم MORGAN JP ﺷﺼﺖ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد . اوﻧﮭﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل های تخفیفی رو در ﻣﺎرﮐﺖ ﺟﺎ ﻣﯿﺰارن و ﺑﺮ اﺳﺎس اون ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﯿﭽﯿﻨﻦ . اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ FOF ھﺴﺖ .

محل بریک مھمه.

ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺎرﺷﺎت آزاد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪن ﯾﮏ FL میشه و FOF هم نتیجه مقاله پرایس ریدینگ هست. اینکه قیمت از کجا اومده وقتی اومده چیکار کرده و …

من در تایم های پایین فلگ لیمیتی رو مد نظر قرار میدم که سفارش درش باشه نه همیشه آخرین فلگ لیمیت. و اینو از سمت چپ چارت می فهمم که سفارش درش هست یا خیر.

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻤﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮕﻠﻒ ﯾﮏ FL رﯾﺘﺮﯾﺲ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ FL ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .

ﺳﻠﻤﺎن ﺟﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺳﺖ از تحلیل ﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰ و ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم برسیم ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻨﮕﻠﻒ ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﯿﺖ ﺧﻮدﻣﻮن ﻣﺜﻼ در ﺗﺎﯾﻢ   30 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺪا ﺣﺮﮐﺘﯽ اﯾﻦ اﯾﻨﮕﻠﻒ در ﺗﺎﯾﻢ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ 1 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺧﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮕﻠﻒ و اردر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎز اون ھﻢ ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﯿﺘﯽ در ﺗﺎﯾﻢ ﮐﻮﭼﮏ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮش و ﺗﺎزه اﺳﺖ ؟ درﺳﺖ ھﺴﺖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ؟

UNMERCI نوشته:

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ از ﺗﻤﺎرﯾﻦ bigfirefx ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﺳﺎﻟﯿﻮان ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮدﻧﺪ…

ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ دو ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﯿﺖ رو ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدند1 و 2 .خوب فلگ لیمیت 1 اینگلف شده تارگتش کجاست؟ تارگتش میشه MPL فلگ لیمیت دوم. می بینی که قیمت تارگتش رو نزده و برای بارگزاری اردرهای فروش مقداری بالاتر رفته و سپس ریخته.

پاسخ سوال 3:

پاسخ سوال 3 خیر ھست. ببین در این مقیاس حرکتی قیمت فلگ لیمیت شماره 1 رو که یک بار ھم قیمت رو بالا نگه داشته اینگلف کرده و این ارتباطی به این نداره که چون به MPL فلگ دوم نرسیده اینگلف هست ولی به این معنا می تونه باشه که باید به تارگتش برسه.

پاسخ سوال 4:

به نظر من (نظر شخصی منه و ممکنه اشتباه باشه دوستان نظر بدن.) کلا شما سعی کن ببینی که بازار بین دو تا FL حرکت میکنه. حالا اگر می خواهی که QM LVL ببینی در داخل فلگ ها ببینشون. یعنی از دید من بهترین جا برای دیدن الگوهای QM و DM در S/R فلگ ها است.

به جمله ی سلمان عزیز در بالا که به زنگ سبز ھست دقت وافری کن و این سوال رو مکرر از خودت بپرس  که چقدر ضرر بزرگی براشون ھست. زمانی که قیمت رو بالا می برن و به جای اینکه در MPL فلگ 2 ایجاد FO کنند و قیمت رو بالا ببرن ,قیمت با شتاب میریزه .به آینده چارت در ھمین محدوده فلگ 2 که شکسته شده نگاه کن.

اونی رو ھم که شما به عنوان QM LVL در فلگ 2 یاد کردی ازش سلمان عزیز نوشتن که MPL هست. فلسفه پشت خود QM هم یک MPL هست. (Maximum Pain Level ) در یکی از پست های خودم به نقل از آقای REDSWORD نوشتم که ما باید در بازار به دنبال مناطقی باشیم که بیشترین حد درد به خریداران یا فروشندگان وارد شده. چون بازار همواره به دنبال وارد کردن حداکثر در به معامله گران هست پس این مناطق مهم هستند. حالا ما از کجا به دنبالشون می گردیم در فلگ لیمیت ها.

UNMERCY نوشته:

ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ دو ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﯿﺖ رو ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدند1 و 2 .خوب فلگ لیمیت 1 اینگلف شده تارگتش کجاست؟ تارگتش میشه MPL فلگ لیمیت دوم. می بینی که قیمت تارگتش رو نزده و برای بارگزاری اردرهای فروش مقداری بالاتر رفته و سپس ریخته.

پاسخ سوال 3:

پاسخ این سوال خیر ھست. ببین در این مقیاس حرکتی قیمت فلگ لیمیت شماره 1 رو که یک بار ھم قیمت رو بالا نگه داشته اینگلف کرده و این ارتباطی به این نداره که چون به MPL فلگ دوم نرسیده اینگلف هست ولی به این معنا می تونه باشه که باید به تارگتش برسه.

پاسخ سوال 4 :

به نظر من (نظر شخصی منه و ممکنه اشتباه باشه دوستان نظر بدن.) کلا شما سعی کن ببینی که بازار بین دو تا FL حرکت میکنه. حالا اگر می خواهی که QM LVL ببینی در داخل فلگ ها ببینشون. یعنی از دید من بهترین جا برای دیدن الگوهای QM و DM در S/R فلگ ها است.

ممنونم علی فارکس عزیز..

از دیشب چندین و چند بار توضیحات شما رو خوندم ولی سوالی نپرسیدم تا اول بتونم درکشون کنم.. .ولی چند نکته ذھنم رو خیلی درگیر کرد.

سوال:

1- ای تی که اینھمه ھزینه کردش تا این ستاپ رو بسازه (کرییت….کانفرم….و در آخر می بایست FO میشد) که با اون MPL-FO اون FL شماره دو رو میزد. و بعدش قیمت رو میکشیدن کامل بالا. ولی با این ھمه ھزینه تارگت رو نزدن. حالا سوال اینجاست آیا لیکوییتی مارکت کافی نبوده یا اینکه این هم برنامه ریزی شده بوده؟ حالا که تارگت رو نزدن باید بازم ھزینه کنند و قیمت رو بکشن بالا ولی این بار زیاد نه.
2 – دفعه بعد که قیمت به اون ناحیه میرسه آیا بازھم میتونه FO کنه اون FL رو و تارگت رو بزنه و قیمت خیلی بره بالا . یا چون اون FL مصرف شده ھست و اینگلف شده اینبار دیگه FO حساب نمیشه و باید تا FL بعدی تو تایم بالاتر بریزه.
3- اگر قرار باشه بعد از اینگلفFL یک قیمت بره کلا بالا باید این ستاپ رو از اول بچینند و آیا این برای ای تی به صرفه نیست؟ پس تصمیم میگیرند استراتژی رو عوض کنند و قیمت رو کلا بیارند پایین؟
4- قیمت تو اون باری که تارگت رو نزد در بار بعدی MPL رو نادیده میگیره یا در تایم پایین تر رفتاری مانند IQM(ignored QM) در مورد MPL از خودش نشون میده؟

پاسخ:

دوست عزیز من چیزھایی که در جواب شما به ذھنم میرسه می نویسم. دوستان دیگر ھم لطف کنند نظر بدن تا ایرادات من ھم برطرف بشه.
1- چیزی که در ابتدا باید در نظر بگیریم و سلمان عزیز مکررا یاد کردن اینه که باید ابتدا بازی سازی و حرکت قیمت رو در تایم بالا بررسی کرد.(مقاله خواندن قیمت : قیمت از کجا آمده و به کجا میره) این وسط کلی بازی بر سر معامله گران در میارن تا قیمت رو به تارگت اصلی برسونند .

خوب شما در این تایم و مبتنی بر ھمین تایم قضایا رو نبین .مسلمه در تایم بالاتر دیدگاه و علاقه مندی بزرگان به ریزش بوده که در اینجا ھمین اتفاق افتاده و قیمت پس از اندکی ایجاد لیکوییتی به ادامه حرکتش به سمت تارگت تایم اقدام کرده است. فرمودید لیکوییتی کافی نبوده, جوابش خیر ھست ببینید شما ھر تایم رو به مثال یک چرخ دنده در نظر بگیرید. چه انرژی نیازه تا یه چرخ دنده ی کوچیک حرکت کنه و چه انرژی نیازه تا یه چرخ دنده ی بزرگ حرکت کنه؟

2- در اون ناحیه اگر یک ساپلای واقعی باشه (مراجعه به تایم بالاتر و اینکه ببینیم این محلی که ما بر سر اون بحث می کنیم کجاست ؟ به چی واکنش داده؟) ممکنه این اتفاق بیفته ولی چیزی که بر اساس ھمین تصویر می تونم بگم اینه که  ممکنه به MPL که ایجاد شده و Ignore شده در فلگ دوم واکنش بده در صورتی  که اردرھا قبلش مصرف نشده باشن.

3- ھمون بحث دیدگاه کلی مھمه .حرکت اصلی که نقشه اصلی مارکت ھست .

(توجھتون رو به امضای سالیوان عزیز جلب می کنم بخونیدش حتما.)

( all wars have private map and every maps have significant target ,Other movements are just playing with hope and fear of attackers )

4- بله به شرطی که اردرھا رو مصرف نکنه دقیقا رفتاری مشابه IQM  خواهد داد. در یک پست قبلا هم اشاره کردم هر QM الزاماً یک MPL  نیست.

این تصویر رو ھم اضافه می کنم امیدوارم کمک کنه.

سوال:

ببخشید FOF به چه معناست؟ در اختصارات وجود نداشت و چطوری میشه فهمید به FL که به ظاهر اینگلف نشده، آیا واقعا اینگلف شده یا نه؟

برای درک مفهوم FOF به این صفحه مراجعه کنید.(FOF کلیک کنید.)

دقیقا جواب سوال دومتون در خواندن قیمت نھفته است.قیمت از کجا اومده؟ به کجا میره ؟ در بین راه چیکار کرده؟ آیا عرضه و تقاضای بھتری در نزدیک محلی که می خواید ترید کنید ھست؟ اگر باشه این جواب خیلی از FO ھا است.
این که اینگلف شده یا نه فقط تمرین می خواد و درک اینکه آیا اون فلگ لیمیت به تارگتش رسیده در مقیاس خودش؟ اگر رسیده باشه پس اون حرکت جدید می تونه FO  باشه.فلگ قبلی در چه شرایطی هست و …

به خودتون استراحت بدید تا بتونید مطالب رو حلاجی کنید. ھر چی برای خودتون انباشت اطلاعاتی ایجاد کنید فقط سردرگم می شید .استراحت به مغزتون اجازه می ده که خودش مطالب رو پردازش کنه این رو از تجربه شخصی می گم.

برای تشخیص اینکه یک FL که اینگلف نشده اما در آینده به سادگی شکسته میشه دو راه حل هست:

1- یکی اینکه به رفتار قیمت در تمامی تایم فریم ها باید توجه بشه.

2- اینکه بتونید سفارشات رو بخونید نه FL رو. کسی که سعی در خواندن سفارشات داره گاها معاملاتش رو به خاطر یک پیپ نمی بنده و این اعتماد به نفس رو داره که اونها رو باز بگذاره. اما برای خوندن سفارشات باید بر تمامی مباحث مسلط بود. همیشه به خودتون فرصت استراحت بدید و گرنه از نظر سلامتی با مشکل روبه رو میشید. این اتفاقی بود که برای من افتاد.

 

 

 

دسترسی سریع

مقالات مرتبط

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
جستجوهای محبوب:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.