استراتژی های معاملاتی (نسبت های فیبوناچی)

استراتژی های معاملاتی: (نسبت های فیبوناچی)

 نقطه بهینه ورود در موج دو:

بهترین نقطه ورود در موج دو محدوده بین 0.618 تا 0.786 از فیبوناچی اصلاحی نسبت به موج یک میباشد. موج دو حداقل 0.236 از موج یک را میتواند اصلاح کند . و ممکن است حداکثر 100 درصد از موج یک را اصلاح کند که امواج جنبشی ترمینال در سبک آقای گلن نیلی و یا مثلث مورب در سبک آقای پرکتر را میسازد . آخرین کندل ممکن است وارد محدوده قیمتی جدیدی پایین تر از موج یک شود و برگشت بزند. و بالاتر از قیمت باز شده بسته شود. پس باید نقطه حد ضرر را پایین تر از موج یک قرار دهیم.

محاسبه حد ضرر

روش اول:

اگر نقطه ورود در موج دو را مطابق با نقطه شروع موج یک بگیریم برای محاسبه نقطه حد ضرر، محدوده قیمتی هفت میله و یا کندل روند قبل از نقطه ورود را اندازه گیری میکنیم. و بر تعداد کندل ها تقسیم میکنیم. روش دیگر برای محاسبه حد ضرر استفاده از فیبوناچی میباشد. با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت نسبت به موج یک نقطه 1.128 را حد ضرر میگذاریم.

روش دوم:

محاسبه حد ضرر با استفاده از اندیکاتور average true range)  ATR)  :

یکی از ویژگی هایی این اندیکاتور نشان دادن نوسانات بازار میباشد. این اندیکاتور ابزار سنجش نوسانات یا میانگین محدوده واقعی میباشد. از این ابزار هم برای حد سود و هم حد ضرر میتوان استفاده نمود. برای قرار دادن حد ضرر با بازکردن اندیکاتور و پیدا کردن آخرین محدوده ایجاد شده میتوان محدوده نوسان را پیدا کرد. با پیدا کردن این محدوده بسته به ریسک پذیری شما میتوانید این عدد را ضرب کنید و به عنوان حد ضرر قرار دهید. میتوانید بدون ضرب کردن در عددی ، همان رقم را به عنوان حد ضرر خود قرار دهید. معمولا معامله گران محدوده نوسان را در عدد دو ضرب میکنند. و به عنوان حد ضرر قرار میدهند که در شکل بالا به همین طریق انجام شده.

 

ساختار ها:

دو نوع ساختار جزئی و عمده تشکیل دهنده مقاومت ها و حمایت های جدی بر روی چارت میباشند.

  •  جزئی : به ساختاری که از دو نقطه مقاومتی و یا حمایتی عبور کرده باشد گفته میشود.
  •  عمده : به ساختاری گفته میشود که از چندین نقطه حمایتی یا مقاومتی عبور کرده باشد.

این نوع از ساختار نقش عمده ای در نقاط حمایتی یا مقاومتی ما دارند.

 

ساختار ها میتوانند حمایت ها و مقاومت های جدیدی را تشکیل دهند. زمانی که از فیبوناچی اصلاحی موج یک برای محاسبه اتمام روند موج دو استفاده میکنیم و سطح مشخصی از فیبوناچی با یک ساختار عمده یا جزئی مطابقت دارد، ممکن است یک نقطه برگشت قیمتی محتمل برای شروع موج سه داشته باشیم. این نوع استراتژی میتواند در هر موج و مکانی برای پیدا کردن حمایت ها و مقاومت ها استفاده شود.

فیبوناچی ها:

فیبوناچی خارجی (fibonacci external):

برای تخمین اتمام روند جدید بعد از اصلاح کاربرد دارد. از فیبوناچی ریتریسمنت برای محاسبه فیبوناچی خارجی استفاده میشود و از نقطه شروع اصلاح یک روند تا اتمام آن کشیده میشود.

نقاط مهم در فیبوناچی خارجی:

(0.786)،(1.128)،(1.272)،(1.618)،(2.272)،(2.618)

فیبوناچی داخلی ( fibonacci internal):

برای پیدا کردن محدوده اتمام روند اصلاحی استفاده میشود. با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت از نقطه شروع روند تا اتمام روند. نقاط برگشتی محاسبه میشوند.

نقاط مهم در فیبوناچی داخلی :

(0.236)،(0.382)،(0.5)،(0.618)،(0.786)

پیش بینی قیمت متناوب (projection price alternate)

با استفاده از فیبوناچی سه نقطه ای از نقطه شروع روند به اتمام روند تا اتمام اصلاح برای محاسبه اتمام روند بعدی استفاده میشود.

نقاط مهم در فیبوناچی سه نقطه ای: (2.618)،(1.618)،(1)،(0.618)

❗نکته: در درصد های بالا از گزینه فیبوناچی لگاریتمی برای هر سه نوع فیبو استفاده شود.

نقاط چرخش قیمتی بالقوه (Potential reversal zone):

نقاط چرخش قیمتی با استفاده از سه فیبوناچی معرفی شده بدست می آیند. این نقاط بستگی به سیکل و موج الیوتی دارند. در شکل بالا نقطه چرخش قیمتی و اتمام روند موج دو با استفاده از فیبوناچی داخلی( موج یک بزرگ)  و فیبوناچی سه نقطهای( موج A به B ) محاسبه شده است. هرچقدر نقاط فیبوناچی به هم نزدیک تر باشند احتمال برگشت از آن محدوده بیشتر است.

نسبت های فیبوناچی امواج ایمپالسیو:

در نمونه استاندارد یک سیکل کامل، موج دو میتواند تا 0.5 یا 0.618 نسبت به موج یک اصلاح کند. (فیبوناچی ریتریسمنت)

موج:

سه میتواند تا 1.618 یا 2.618 نسبت به موج یک کشیده شود. (فیبوناچی سه نقطه ای)

چهار میتواند تا 0.382 ، 0.5 یا 0.618 نسبت به موج سه اصلاح کند.(فیبوناچی ریتریسمنت)

پنج میتواند تا 1.618 نسبت به موج چهار کشیده شود (فیبوناچی ریتریسمنت) یا میتواند برابر با موج یک باشد.

A میتواند تا 1.618 ، 0.618 یا 0.5 نسبت به موج پنج کشیده شود. (فیبوناچی ریتریسمنت)

B میتواند تا 0.618 یا 0.5 از موج A کشیده شود. (فیبوناچی ریتریسمنت).

C میتواند تا 1.618 یا 1 نسبت به موج A کشیده شود .(فیبوناچی سه نقطه ای)

همچنین میتواند تا 1.618 از موج B کشیده شود.(فیبوناچی ریتریسمنت)

نکته:

نسبت های فیبوناچی امواج جنبشی را همراه با آموزش های سبک ایان کوپسی توضیح بیشتری خواهم داد. نسبت های فیبو در سبک کوپسی بسیار دقیق تر میباشد.

 

اصلاح امواج در روند های صعودی و نزولی پرقدرت:

در روندهای صعودی پرقدرت اصلاح امواج حداکثر تا دو سطح 0.236 و 0.382 میباشد. درصورتی که موج یک از یک روند پرقدرت صعودی باشد. اتمام موج دو حداکثر تا محدوده 0.382 از فیبوناچی اصلاحی نسبت به موج یک میباشد. و موج چهار میتواند تا محدوده 0.2360 از فیبوناچی اصلاحی کشیده شود. همینطور در روند های نزولی پرقدرت اصلاح موج حداکثر تا 0.5 از روند نزولی میباشد.

کشیدگی در موج یکم:

اگر موج یک کشیدگی داشته باشد. در نمونه ساده، نقاط چرخش قیمتی به صورت زیر میباشد: موج سه تا 0.618 نسبت به موج یک میتواند امتداد یابد. موج پنج نیز تا 0.618 نسبت به موج سه میتواند کشیده شود.( با استفاده از فیبوناچی سه نقطه ایAPP )

 

کشیدگی در موج سوم:

درصورتی که موج سه کشیدگی داشته باشد تا محدوده 2.618 از موج یک کشیده میشود.( با استفاده از فیبوناچی سه نقطه ای) و موج پنج میتواند تا محدوده 0.382 از موج سه کشیده شود، که این محدوده میتواند برابر با درصد موج یک باشد.( این محدوده با نقطه انتهای موج سه نیز میتواند تلاقی داشته باشد.) (کوتاه شدگی موج پنج).
اگر موج پنج کوتاه شدگی نداشته باشد میتواند حداکثر تا محدوده 0.618 از موج سه کشیده ادامه داشته باشد.

❗️ نکته :

حتما از فیبوناچی لگرایتمی برای محاسبه امواج استفاده شود. در صورتی که امواج اشتباه شمرده شوند نسبت های فیبوناچی به درستی کار نمیکند. برای محاسبه دقیق تر نقطه چرخش قیمتی میتوان از فیبوناچی خارجی همراه با فیبوناچی سه نقطه ای که آموزش داده شد، استفاده شود.

کشیدگی در موج پنجم:

هنگامی که موج پنج کشیدگی داشته باشد؛ در حالت عادی که در سبک پرکتر و نیلی بیان شده است، موج پنج برابر با 1.618 (فیبوناچی سه نقطه ای) نسبت به موج یک و سه می باشد. (شکل 1). حالت دیگر که در شکل 2 نشان داده شده است، موج سه برابر با 1.618 نسبت به موج یک و موج پنج نیز برابر با 1.618 نسبت به موج سه میباشد. در شکل سه، موج سه برابر با 2.618 نسبت به موج یک و موج پنج برابر با 1.618 نسبت به موج سه میباشد.

❗نکته:

هر زمان که امواج اشتباه شمارش شوند، نسبت های فیبوناچی در سطوح اشتباه قرار میگیرند.

مثلث های مورب

مثلث مورب( موج جنبشی ترمینال)

در نمونه ی استاندارد یک مثلث مورب ( موج جنبشی ترمینال)  دو حالت در روابط فیبوناچی وجود دارد. زمانی که موج دو بین محدوده .0.786تا  0.987 از موج یک قرار میگیرد. امکان تشکیل یک مثلث مورب بسیار زیاد است.

الف) حالت اول :

اگر موج دو بر روی 0.786 نسبت به موج یک برگشت داشته باشد موج سه میتواند تا نسبت 1 از موج یک امتداد یابد.(برابر با موج یک باشد.) همچنین میتواند تا 1.272  نسبت به موج دو نیز امتداد یابد. موج پنج نیز میتواند برابر با 0.618 نسبت به موج سه باشد. همچنین تا 1.272 نسبت به موج چهار امتداد یابد.

ب) حالت دوم :

موج دو فراتر از 0.786 نسبت به موج یک امتداد می یابد و میتواند تا محدوده 0.987 نسبت به موج یک کشیده شود. در این حالت موج سه می تواند تا محدوده 1.272  نسبت به موج یک یا محدوده 1.272  نسبت به موج دو کشیده شود. موج پنج نیز همانند حالت اول تا 0.618 نسبت به موج سه یا 1.272 نسبت به موج چهار امتداد می یابد.

مثلث مورب بسط داده شده( موج جنبشی ترمینال)متداول:

چهار حالت برای یک مثلث مورب بسط داده شده ( موج جنبشی ترمینال) متدوال، میتواند وجود داشته باشد:

حالت اول :

موج دو میتواند تا 0.786 نسبت به موج یک کشیده شود. موج سه تا 1.272 نسبت به موج یک یا 1.618 نسبت به موج دو امتداد میابد و موج چهار میتواند تا 0.786 از موج سه را اصلاح کند. موج پنج نیز تا نسبت یک به موج سه یا 1.272 نسبت به موج چهار میتواند امتداد یابد.

 حالت دوم :

تنها تفاوت در حالت دوم نسبت به حالت اول موج سه و دو میباشد. موج دو میتواند تا 0.618 نسبت به موج یک و موج چهار تا 0.786 نسبت به موج سه کشیده شود. موج سه نیز تا نسبت 1 به موج یک کشیده میشود.

حالت سوم:

حالت سوم نیز تنها تفاوتش با حالت اول نسبت موج چهار میباشد.

حالت چهارم:

در این حالت موج پنج کشیدگی دارد. موج سه تا 1.618 نسبت به موج یک میتواند امتداد یابد. موج پنج در این صورت تا 1.272 نسبت به موج سه کشیده میشود. موج دو و چهار تا  0.786 نسبت به موج قبلی خود میتوانند امتداد یابند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

مقالات مرتبط

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
جستجوهای محبوب:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.