ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﻮرد FL ھﺎ و ﻧﺤﻮۀ ﺧﻮاﻧﺶ ﭼﺎرت

ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﻮرد FL ھﺎ و ﻧﺤﻮۀ ﺧﻮاﻧﺶ ﭼﺎرت

تمرین دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺎرﺷﺎت آزاد:

ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﯿﺖ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزار را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ،ﻣﻘﺎﻟۀ ﻧﺤﻮۀ ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﯿﻤﺖ.

 

در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺴﮭﺎ زﯾﺎد ھﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . ﺑﺮﺧﯽ از آنها ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ . ھﺮ ﺑﺎﮐﺲ و ﺳﻄﺤﯽ از ارزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺖ . ﭘﺲ از اﯾﻨﮕﻠﻒ ﺳﻄﻮح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ، ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺮه . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ روﺣﯿﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮه .

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﺸﻮن رو در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﻟﺬا ﻻزﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و ﺗﺮس ﺧﺮده ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﺎرﯾﻮ رو ﻃﻮری ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺳﻨﮕﯿﻦ اوﻧﮭﺎ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ .اوﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﭼﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺣﺘﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ . دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ 2008 . رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ھﻤﻮاره ﺑﺮده و اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.

نمونه هایی از سناریوهای بازی رسانه ای

ﺑﯿﺶ از 95 درﺻﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﺎرﮐﺖ و اﺳﺎﺗﯿﺪ در روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد . اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﻪ در ﻣﺎرﮐﺖ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه . اﯾﻨﮭﺎ رد ﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯿﺰارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎھﻢ دوﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ . ﻧﺼﻒ ﺳﮭﺎم ﺑﺎﻧﮏ MORGAN JP ﻣﺎل آﻗﺎی وارن ﺑﺎﻓﺖ ھﺴﺖ . ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﺎل ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ. اﯾﻨﮭﺎ ﺳﮭﺎم دارﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺿﺮر دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ھﻢ ﻣﯿﺎن . ﺳﯿﮕﻨﺎل اوﻧﮭﺎ اﯾﻨﮕﻠﻒ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪۀ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﻣﺎرﮐﺖ ھﺴﺖ.

ﺑﺮای درک ارزش اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﯿﺎزه ﮐﻪ ھﺰاران ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺸﺖ ﭼﺎرت ﺑﺸﯿﻨﯿﻢ و ﻣﺒﺎﺣﺚ رو ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه و ﻣﻦ ھﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ رو ﺑﮭﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﭽﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎزل ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮه . ﭘﺲ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﺎزل در ﯾﮏ ﭼﺎرت ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ دﯾﻠﯽ ﻓﻘﻂ دو ﺑﺎﮐﺲ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺐ رو مطالعه کنید:

ﻣﺜﺎﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ در ﻓﺮوﻣﮭﺎی ﻣﺘﻔﺎوت رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ . ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اوﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻧﺤﻮۀ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻟۀﺧﻮاﻧﺶ ﻗﯿﻤﺖ درش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه . ﻣﻘﺎﻟۀ ﺧﻮاﻧﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ده ھﺎ ﻣﻔﮭﻮم درش ھﺴﺖ . ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎزل ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮه ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮭﺎ راه ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﻼش ﻣﺪاوم اﺳﺖ .

در ﻣﻮرد ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ رو در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿۀ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ pole ﺣﺮﮐﺘﯽ در FL ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﯿﺘﻮان آن را ﯾﮏ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :

ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ CP ھﺎ ھﻢ ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺲ ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻞ ﺣﺮﮐﺖ

fmrfmr نوشته:

دو ﺗﺎ ﺳﻮال دارم:

1-  ﺷﺮﻃﮭﺎی ﻻزم ﺑﺮای fl ﺑﻮدن ﯾﮏ ftr ھﺮدو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﯿﺶ ﮐﺎﻓﯿﻪ؟

2- ﺷﺮط ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ رو به ﺑﺎﻻ داشته؟

وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ اون ﯾﮑﯽ ھﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻪ . ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﯾﮏ FTR ﯾﮏ FL رو ﺑﺎ اون ﺷﺮط ھﺎ اﯾﻨﮕﻠﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ FTR داده ﺑﺎﺷﻪ در آِﯾﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ رو ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪاره ﮐﻪ ﺷﺮط ﺑﻌﺪﯾﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯿﺎد.

در ﻣﻮرد ﺳﻮال دوم . ﺳﻮال ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪی :

اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻃﻮل ﺑﮑﺸﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﯿﺖ اﯾﻨﮕﻠﻒ ﻣﯿﺸﻪ . ﭼﻮن اوﻧﮭﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻓﺮوش ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ھﺎﺷﻮن ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪاره ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﮔﺖ ﻓﺮوش ھﺎی ﻗﺒﻠﯿﺸﻮن ھﻨﻮز زده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺮن ﮐﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺰﻧﻦ. ﭘﺲ ﺗﺎرﮔﺖ از اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺖ . ﻣﺎ درون ﺑﺎﮐﺴﮭﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل FL ﺑﺎ ھﻤﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ . ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮه اﺳﺘﺎپ ھﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﭗ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .

ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت Aliforex ﮔﺬاﺷﺘﻢ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻮرد ﯾﻮرو دﻻر. ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯿﮕﺮدم . اﯾﻦ ﺳﺘﺎپ ھﺎ از ﺳﺘﺎپ ھﺎی easy money هست که اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 2 ﭘﯿﭗ از دﺳﺘﺶ دادم . و ﺑﺮاش ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ . prediction FL EU

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻦ . ﭼﺮا ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮕﻟﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ؟

ﻧﻮﺷﺘﻪaliforex:

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺴﺖ 24 ﺷﻤﺎ اﺳﺖ . دﻟﯿﻞ رﺳﻢ ﺑﺎﮐﺲ دوم ﭼﯿﻪ ؟ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ اﻧﺘﮭﺎی اﺻﻼح رو اون ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﭼﺮا اون ﻋﺒﻮر ﻗﯿﻤﺖ از ﺳﻘﻒ ﻓﻠﮓ ﻟﯿﻤﯿﺖ دوم ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه؟

اون ﻧﻘﻄﻪ رو ﻋﻤﺪا اﺷﺘﺒﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻪ .

 

 

ﮐﺸﯿﺪن FL ھﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ درﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻤﺘﺮه.

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

مقالات مرتبط

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
جستجوهای محبوب:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.