اهمیت FL ها و آشنایی  بیشتر با IF

اهمیت FL ها و آشنایی  بیشتر با IF:

خب دوستان در مورد FL ھاکمی صحبت کنیم . اساس بازارھای مالی FL ھست . FL برند آقای IF ھستش. ایشان به گونه ای شگفت آور از FL  ھا استفاده میکنه . ھمونطور که میدونید و در مقاله خوندید FL توسط IF مطرح میشه و توسط Harry نوشته میشه. اما چرایی اھمیت این قطعه از پازل برمیگرده به جریان سفارشات.

من توجه به جریان سفارشات رو وارد FL ھا کردم. و اینکه چرا از اھمیت برخوردارند؟دلیلش این است که بانکھا در مکان ھایی سفارشاتی رو به صورت فرکانسی اجرا میکنند که ما بھش میگیم تراکنش سفارشات در این مکانھا اجرا شده است. (executed orders of transaction). قبلا اینکار توسط آدمھا انجام میشد. اما الان توسط ابر رایانه ھا با الگوریتم خاصی انجام میشه. موضوع از این قراره که FL نماد و ھویت نه تنھا یک ملت (پرچم) بلکه میزان قدرت قیمت رو نشون میده . وقتی یک FL ایجاد میشه میلیون ھا دلار ھزینه ایجاد اون FL ھست. و موسسات مالی پس از اون بازگشته و سفارشاتی رو دوباره بارگذاری می کنند . یعنی در ابتدا ما موضوع بارگذاری سفارشات داریم و بعد دوباره بارگذاری سفارشات . (Reload and Load ). وقتی سفارشی در جھت عکس بارگذاری میشه اگر BIGBOYS باز نگرده و اون سفارشات رو دوباره برنداره، این ضرر بزرگی برای اونھا محسوب میشه. به ھمین خاطر ھست که FL ھا مانند آھنربا دارای جاذبه ھستند.

FLھﺎ داری دو ﺷﺮط ھﺴﺘﻨﺪ:

ھﺮدوی اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ھﺴﺖ .

1- FL نوﻋﯽ FTR اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد. ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ دﻻر در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ وارد ﻣﺎرﮐﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ھﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

2-  FL ﻧﻮﻋﯽ FTR اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮕﻠﻒ FL دﯾﮕﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .(ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل وارد ﻣﺎرﮐﺖ ﻣﯿﺸﻮد.)

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻠﻒ در اﺑﺘﺪا ﺿﺮری ﺑﺮای BIGBOYS ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻪ.ﭼﺮا ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد اﺋﺘﻼف ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻓﺮوش رو ﻣﯿﺨﺮه. ﺧﺐ ﺧﺮﯾﺪ در ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺿﺮر ھﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ دادن اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺳﺮی ﺳﺎﯾﺮ موسسات ھﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪ. و ﻗﯿﻤﺖ رو در ﺟﮭﺖ اﯾﻨﮕﻠﻒ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ پیش ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﭼﺎرت زﯾﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ :

در اینجا میبینید که پس از مصرف سفارشاتی در جھت فروش سفارشات دیگری در جھت خرید اجرا میشن . موضوع دیگری که در مورد FL ھا من وارد RTM کردم موضوع جریان سفارشات آزاد ھست .

FOF) Free order Flow). این مبحث کاملا با موضوع Orders Unfilled تفاوت داره. دلیلش ھم اینه که شما ھمواره در چارت میبینید قیمت تا به نقاط چرخش میرسه نوساناتی داره. این نوسانات توسط orders unfilled ایجاد میشه. اما قیمت باید به تارگتش برسه . نقطه ای که قیمت را به سمت تارگتش ھدایت میکنه دارای FOF ھست.

این موضوع در ھر تایم فریم متفاوت ھست. یعنی قیمت در یک FL تایم 4 ساعته به یک FL در ھمان تایم فریم خواھد رفت. و در این میان نقاط چرخش در مقیاس کوچکتر باز ھم FL ھای تایم فریم ھای پایین تر ھستند.

دلیل اینکه برخی FL ھا به راحتی در اولین بازگشت شکسته میشوند و برخی در اولین بازگشت واکنش نشان میدھند، و برخی بارھا واکنش نشان میدھند. بر میگرده به موضوع مقیاس در مارکت. و تارگت ھایی که در اون مقیاس وجود دارند و FOF.

من از شما میخوام به FL به عنوان یک موضوع خشک نگاه نکنید، شما باید بتوانید سفارشات را ببینید .

من به شخصه اصلا به FL نگاه نمیکنم بلکه موضوع سفارشات آزاد مھمتر از ھمه چیز است . مارکت ھمانند ھر جنگ دیگری دارای یک نقشه سِرّی ھست. و ھر نقشه یک تارگت مشخص داره. ماباقی تحرکات تنھا برای بازی دادن امید و ترس جنگجویان ھست. مارکت ھم به ھمین صورت ھست. قیمت ھمواره از FL به FL میره(در مقیاس ھای متفاوت). ماباقی نوسانات تنھا برای ترساندن و امیدوار کردن معامله گران ھستش. وقتی قیمت به یک تارگت میرسه ( FL ) معامله گران بزرگ در اونجا بار دیگر تصمیم گیری می کنند که به اون تارگت احترام بگذارند( Rejected Price)یا اون رو بشکنند. ( Ignored Zone)

اﻣﺎ FOF ﭼﯽ ھﺴﺖ ؟

جریان سفارشات آزاد ارتباط مستقیمی با مقالۀ نحوۀ خوانش قیمت داره. بانکھا پس از اینگلف و مصرف کردن یک سطح به جمع آوری سفارشات برای حرکت ھای بعدی در جھت اینگلف میپردازند. (accumulation of orders) جریان سفارشات آزاد موضوعی دینامیکی است که ھمواره در مارکت توسط بانکھا به صورت فرکانسی تغییر میکنه. برای فھم نحوۀ تغییر باید داستان کلی قیمت رو بلد باشیم.

گاھا می بینید که یک FL به سمت جنوب اینگلف میکنه. اما قیمت HH رو ھم میشکنه بعد میریزه . دلیل این امر جریان سفارشات آزاد ھست. تا اینجا فھمیدیم که FL ھا ارزشمندترین مکان توی دنیا برای معامله ھستند. ( ZONE TRUE) و در میان این FL ھا برخی از اونھا از اھمیت ویژه ای برخوردارند. این اھمیت رو FOF به اونھا میده . قیمت به موازات اینکه حرکت میکنه در مارکت به صورت آزاد سفارشاتی بارگذاری و حذف میشن .

به مثال زیر توجه کنید :

 

امیدوارم موضوع مفھوم باشد . از شما میخوام در بخش FL ھا به دنبال این موضوعات باشید. مطمئن باشید شگفت زده خواھید شد.

علیرضا نوشته:

1- آیا ھﺮ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺎرش آزاد داره ؟

2- آﯾﺎ FOF ﺗﻮی move the of origin ﺗﻮ ھﻤﻮن ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ قرار دارد؟

3- آﯾﺎ FOF اﺻﻠﯽ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اوﻧﺎ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ یافت ؟

4- آیا FOF ھﻤﻮﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ FL ھﺎ در ﺟﮭﺖ ﺗﺎﯾﻢ ﻓﺮﻣﮭﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟

5- آیا وقتی یک FL در تایم فریم پایین تر خلاف قصد FOF تایم بالاتر اینگلف میشه .FOF تایم بالاتر وارد عمل میشه تا سفارشات را در جهت هدف ترتیب بده؟

6- آیا FOF همون چماقیه که بالاسره قیمته. و گاهی وارد عمل میشه. تا اونو در جهت قصد FOF در همون تایم فریم جهت بده؟

ما باید دقیقا بدونیم در کجا L تایم فریم 4 ساعته اینگلف شده. شاید در یک تایم فریم یک دقیقه ای این اتفاق افتاده باشه. از این نظر ھست که اونجایی که اینگلف رخ میده اونجا برای ما مھم ھست. در بازگشت اول و اون محدوده، محدوده ی بارگذاری سفارشات جدید در جھت مخالف محسوب میشه.

ORIGIN OF THE MOVE

ممکن هست ORIGIN OF THE MOVE  خودش FL باشه که از اهمیت بیشتری برخوردار هست. تایم فریم های بالاتر نقشه کلی رو به ما می دهند و تایم فریم های پایین تر نقشه کلی رو می سازند.

FOF جریان سفارشات آزادی هست که بانک ها در اون نقاط در جهت اینگلف وارد میشن. شما همیشه در تایم فریم بالاتر یک اینگلف داری لذا باید مواظب FO در تایم فریم پایین تر باشید. که این FO ها همواره به FL) True Zone )  رخ میده.

کلاه بانک رو سرتون بزارید ، خودتون بزارید جای اونھا ، فرض کنید میلیاردھا دلار سرمایه دارید . کجا میتونید سفارشات کامیونی خودتون رو پر کنید ؟کجا میتونید استاپ ھمه رو بزنید . کلاه بانکھا رو سرتون بزارید بعد ذاتا به FL می رسید . کاری که IF کرد ھمین بود ، کلاه بانکھا رو سرش گذاشت.

 

 

دوستان! همیشه به سمت چپ چارت بیشتر نگاه کنید، تا به حال چارت:

 

 

 

 

 

دسترسی سریع

مقالات مرتبط

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
جستجوهای محبوب:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.